schoonheidssalon Deurne
schoonheidssalon Deurne

Algemene voorwaarden

Akasha readings

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden

 

Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, bestelling, overeenkomst en transactie tussen Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul en de klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door ( één van de ) partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door uw behandeling, reading, coaching te boeken of producten te kopen geeft u te kennen dat U met de Verkoopwaarden akkoord gaat welke u aangeboden worden door Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul.

Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul

  • Vecht 5                                                         
  • 5751 WH Deurne                                                   
  • Telefoon 06 17 122 672                         
  • E-mail info@moniquearons.nl   
  • KVK 59342730
  • BTW NL001892293B17   
  • IBAN NL88 KNAB 0258 8439 85         

 

Inspanningen schoonheidssalon
1. De medewerkster van Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerkster worden verteld.
3. Schoonheidssalon Monique Arons verwerkt de persoonlijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in haar klantenbestand.
4. De medewerkster van Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de klant is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. De medewerkster van Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul zal de klant inlichten over de financiële consequenties van een wijziging van de behandeling. 

Afspraken
1. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak bij Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul doorgeven. Dit kan per telefoon, e-mail en Whatsapp.
2. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant doorberekenen.
3. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerkster de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.
4. Indien de klant bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerkster de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.
5. Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Persoonsgegevens & privacy
1. De klant voorziet de medewerkster vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerkster aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De medewerkster neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. De schoonheidssalon zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Betaling
1. Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul vermeldt alle prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van de producten zijn vermeldt in de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, door middel van pin, tikkie of overschrijving te voldoen. Er is een uitzondering bij het verzoek van de klant om een factuur te sturen, hier geldt een betaaltermijn van 14 dagen.
5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

Aansprakelijkheid
1. Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerkster van Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de salon.

Klachten

1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul.
2. Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Indien Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 

Garantie
1. Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul geeft de klant een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
3. Deze garantie vervalt indien:
• De klant op de hoogte is gebracht door de medewerkster over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De klant andere producten dan door de medewerkster geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De klant de producten niet volgens het advies van de medewerkster heeft gebruikt;
• De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Geheimhouding
1. De medewerkster is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de medewerkster verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Beschadiging en/of diefstal
1. Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul meldt diefstal altijd bij de politie.

Behoorlijk gedrag
1. De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerkster van Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

Reclame en overtuigingen
Voor alle uitingen, zoals nieuwsbrieven, website en e-mail gelden prijswijzigingen, druk-en zetfouten voorbehouden. Alle prijzen van Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul zijn incl. BTW, exclusief verzend- en bezorgkosten tenzij anders vermeld. Voor meer informatie en/of persoonlijk advies over artikelen en service kunt u ten alle tijden contact opnemen.

Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Schoonheidssalon Monique Arons for Beauty & Soul

Schoonheidsspecialiste specialiste Deurne

Openingstijden

Maandag t/m donderdag:
09:00 tot 21:00

Vrijdag:
09:00 tot 18:00

Zaterdag:
09:00 tot 12:00

Zondag:
Gesloten